Raport bieżący nr 6/2019 
Data sporządzenia 2019-04-26

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Termin przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

Treść Raportu

Zarząd HARPER HYGIENICS S.A. (dalej Spółka), wskazując, iż rok obrotowy Spółki rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2019 r., podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 201

  • Raport roczny za rok obrotowy 2018, trwający od 1.04.2018 r. do 31.03.2019 – publikacja 31 lipca 2019 r.
  • Raport półroczny za rok obrotowy 2018 – publikacja 30 grudnia 2019 r.

Raporty kwartalne w roku obrotowym 201

  1. Za I kwartał roku obrotowego – publikacja 30 sierpnia 2019 r.
  2. Za III kwartał roku obrotowego – publikacja 28 lutego 2020 r.

 

 

Podstawa prawna

§ 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Z 2018 r. poz 757).

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2019-04-26 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2019-04-26 Andrzej Kowalski Członek Zarządu