Raport bieżący nr 6/2020
Data sporządzenia 2020-03-03

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Informacja akcjonariusza o zmianie w znacznym pakiecie akcji Emitenta

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 03 marca 2020 roku zapoznał się z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1639 ze zm.) od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego w imieniu zarządzanego funduszu inwestycyjnego – QUERCUS Parasolowy SFIO oraz QUERCUS Absolute Return FIZ, że w wyniku transakcji zbycia akcji w dniu 28 lutego 2020 r., FUNDUSZE wspólnie zmniejszyły udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce z 336 657 głosów, co stanowiło 5,29 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, osiągając w chwili obecnej 4,03 % kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 256 657 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia Spółka przedstawia w załączeniu.
Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Załączniki

Zawiadomienie

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2020-03-03 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2020-03-03Sergejs Binkovskis Członek Zarządu
 2020-03-03 Andrzej Kowalski Członek Zarządu