Raport bieżący nr 6/2024
Data sporządzenia 2024-04-30

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za okres od 1.04.2022 r. do 31.12.2023

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2024 r., Rada Nadzorcza Emitenta przyjęła Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za okres 1.04.2022 – 31.12.2023 r. („Sprawozdanie o Wynagrodzeniach”), tj. za pierwszy po zmianie roku obrotowy Emitenta. Sprawozdanie o Wynagrodzeniach sporządzone zostało na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620).

Treść Sprawozdania o Wynagrodzeniach wraz z raportem Biegłego Rewidenta z jego oceny i uchwałę Rady Nadzorczej Emitent przekazuje w załączeniu. pierwszego po zmianie roku obrotowego Emitenta, obejmującego okres od 1 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku. .

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące i okresowe

Załączniki
  1. Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A. z dnia 30 kwietnia 2024 r
  2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za okres 1.04.2022 – 31.12.2023 r.
  3. Raport niezależnego Biegłego Rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania o Wynagrodzeniach
Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2024-04-30 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2024-04-30 Sergejs Binkovskis Członek Zarządu
 2024-04-30 Alina Grączewska Członek Zarządu