Raport bieżący nr 7/2017
Data sporządzenia 2017-01-31

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 30 stycznia 2017 r. otrzymał zawiadomienie od Central European Cotton Holdings DAC z siedzibą w Dublinie, Irlandia (dalej: CECH) oraz Radville Investments Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej: RADVILLE), którego podstawą jest art. 69 ust. 1 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.) (dalej: Ustawa o Ofercie Publicznej) (dalej: Zawiadomienie), o zmianie (dalej: Zmiana) dotychczas posiadanego bezpośrednio przez CECH oraz RADVILLE udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: WZA).

Zgodnie z Zawiadomieniem:

  1. Zmiana nastąpiła w wyniku przeniesienia przez CECH w dniu 27.01.2017 r. 38 170 000 (słownie: trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) posiadanych bezpośrednio przez CECH akcji zwykłych na okaziciela Spółki, reprezentujących 59,95% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA, na rzecz podmiotu zależnego od CECH (w którym CECH posiada 100% kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu wspólników) – spółkę RADVILLE, jako wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego RADVILLE w zamian za nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym RADVILLE;
  2. w wyniku Zmiany, CECH posiada pośrednio - poprzez spółkę zależną RADVILLE – 38.170.000 (słownie: trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, uprawniających do takiej samej liczby głosów, reprezentujących 59,95% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA oraz nie posiada bezpośrednio akcji Spółki;
  3. Zmiana polegająca na przeniesieniu przez CECH ww. akcji na rzecz RADVILLE (jako podmiotu zależnego od CECH), oznacza, że doszło jednocześnie do pośredniego nabycia ww. akcji przez CECH w rozumieniu właściwych przepisów ustawy o ofercie publicznej;
  4. przed wyżej wymienioną zmianą, CECH nie posiadał pośrednio akcji Spółki, natomiast bezpośrednio posiadał 38 170 000 (słownie: trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, uprawniających do takiej samej liczby głosów, reprezentujących 59,95% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA;
  5. przed wyżej wymienioną Zmianą: (i) RADVILLE nie posiadał ani bezpośrednio, ani pośrednio akcji Spółki, (ii) po Zmianie RADVILLE posiada bezpośrednio 38 170 000 (słownie: trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, uprawniających do takiej samej liczby głosów, reprezentujących 59,95% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA;
  6. w stosunku do CECH oraz RADVILLE nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie Publicznej;
  7. poza RADVILLE, nie występują inne podmioty zależne od CECH, posiadające akcje Spółki, jak również nie występują tego rodzaju podmioty zależne od RADVILLE;
  8. nie zachodzi konieczność stosowania wymogów z art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 Ustawy o Ofercie Publicznej, gdyż w posiadaniu CECH lub RADVILLE nie znajdują się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 tej ustawy, tj. takie, które (i) po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji Spółki, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, lub (ii) odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w pkt (i), niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne.
  9. łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy o Ofercie Publicznej, przysługujących CECH wynosi 38 170 000 (słownie: trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 59,95% ogólnej liczby głosów, a łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy o Ofercie Publicznej, przysługujących RADVILLE wynosi 0 (słownie: zero) głosów, co stanowi 0% ogólnej liczby głosów.
Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.).

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2017-01-31 Robert Neymann Prezes Zarządu
 2017-01-31 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu