Korekta raportu bieżącego nr 7/2018 
Data sporządzenia 2018-06-18

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wybór biegłego rewidenta

Zarząd HARPER HYGIENICS S.A. (dalej Spółka) niniejszym koryguje raport 07/2018. Korekta dotyczy wyłącznie okresu za jaki wybrany podmiot jest uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki.

Odmiennie od informacji przekazanej w raporcie bieżącym 7/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku, Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie uprawniona została do wykonania rocznego sprawozdania finansowego Spółki HARPER HYGIENICS S.A. za rok obrotowy 2017, 2018 i 2019 oraz śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za okresy 01.04.2018-30.09.2018 oraz 01.04.2019-30.09.2019.

Poniżej pełna skorygowana treść raportu:

Zarząd HARPER HYGIENICS S.A. (dalej Spółka), informuje, iż w dniu 18 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza HARPER HYGIENICS S.A. działając na podstawie pkt 9.17.19 Statutu Spółki – po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu - wybrała Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-133) przy ulicy Al. Jana Pawła II 22, wpisaną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 73, jako podmiot uprawniony do dokonania badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Harper Hygnienics S.A. za rok obrotowy 2017, 2018 i 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za rok obrotowy 2017, 2018 i 2019 oraz na przegląd śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za okresy 01.04.2018-30.09.2018 oraz 01.04.2019-30.09.2019.
Umowa z audytorem zostanie zawarta na okres wykonania ww. usług.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).


Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2018-06-18 Rafał Szczepkowski Prezes Zarządu Spółki
 2018-06-18 Amit Tilani Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu