Raport bieżący nr 7/2018 
Data sporządzenia 2018-06-18

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wybór biegłego rewidenta

Zarząd HARPER HYGIENICS S.A. (dalej Spółka), informuje, iż w dniu 18 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza HARPER HYGIENICS S.A. działając na podstawie pkt 9.17.19 Statutu Spółki – po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu - wybrała Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-133) przy ulicy Al. Jana Pawła II 22, wpisaną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 73, jako podmiot uprawniony do dokonania rocznego sprawozdania finansowego Spółki HARPER HYGIENICS S.A. za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2018 roku i 31 marca 2019 roku oraz półrocznego sprawozdania finansowego za okres od 01 kwietnia 2018 roku do 30 września 2018 roku.

Umowa z audytorem zostanie zawarta na okres wykonania ww. usług.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).


Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2018-06-18 Rafał Szczepkowski Prezes Zarządu Spółki
 2018-06-18 Amit Tilani Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu