Raport bieżący nr 7/2024
Data sporządzenia 2024-05-27

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie art. 395 § 1 oraz 399 § 1 w zw. z art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, a także ustępu 10.3 Statutu Emitenta zwołuje na dzień 26.06.2024, na godz. 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Mińsku Mazowieckim (05-300), ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34.

W załączeniu Emitent przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał.

Jednocześnie Zarząd Emitenta publikuje następujące dokumenty:

  1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.04.2022 r. do 31.31.2023 r.,
  2. Ocena sytuacji Harper Hygienics S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.04.2022 r. do 31.31.2023 r.,
  3. Ocenę sposobu wypełniania przez Harper Hygienics S.A. obowiązków informacyjnych w roku obrotowym trwającym od 01.04.2022 r. do 31.31.2023 r.,
  4. Informacja o braku oceny polityki Harper Hygienics S.A. w przedmiocie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w roku obrotowym od 01.04.2022 r. do 31.31.2023 r.
  5. Ogłoszenie ZWZ z uchwałami
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2024-05-27 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2024-05-27 Sergejs Binkovskis Członek Zarządu
 2024-05-27 Alina Grączewska Członek Zarządu