Raport bieżący nr 8/2017
Data sporządzenia 2017-01-31

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Spółki Harper Hygienics S.A. (dalej Spółka), w związku ze zmianą Statutu Spółki, w szczególności zmianą roku obrotowego Spółki, o której informował w raporcie bieżącym nr 1/2017 z dnia 5 stycznia 2017 r. wskazuje, iż rok obrotowy Spółki po dokonaniu ww. zmiany rozpoczyna się w dniu 01.01.2017 r. i kończy w dniu 31.03.2018 r. oraz podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:

Raport roczny za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 do 31.12.2016 – publikacja 21.03.2017
Raport półroczny za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 do 31.03.2018 – publikacja 29.09.2017

Raporty kwartalne:
Za I kwartał roku obrotowego – publikacja 29 maja 2017
Za III kwartał roku obrotowego – publikacja 27 listopada 2017
Za IV kwartał roku obrotowego – publikacja 26 lutego 2018
Raport roczny za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 do 31.03.2018 – publikacja 27.07.2018

Zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna

§ 103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2017-01-31 Robert Neymann Prezes Zarządu
 2017-01-31 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu