Korekta raportu bieżącego nr 9/2018 
Data sporządzenia 2018-06-29

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wybór biegłego rewidenta – Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, po wycofaniu oferty Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd HARPER HYGIENICS S.A. (dalej Spółka), informuje, iż Rada Nadzorcza HARPER HYGIENICS S.A. w związku z wycofaniem oferty usług audytorskich Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-133) przy al. Jana Pawła II 22, działając na podstawie pkt 9.17.19 Statutu Spółki, wybrała Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (61-131) przy ulicy Abpa Antoniego Baraniaka 88e, wpisaną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4055, jako podmiot uprawniony do dokonania badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Harper Hygnienics S.A. za rok obrotowy 2017, 2018 i 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za rok obrotowy 2017, 2018 i 2019 oraz na przegląd śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za okresy 01.04.2018-30.09.2018 oraz 01.04.2019-30.09.2019.

 

Umowa z audytorem zostanie zawarta na okres wykonania ww. usług.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).


Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2018-06-29 Rafał Szczepkowski Prezes Zarządu Spółki
 2018-06-29 Amit Tilani Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu