Raport bieżący nr 9/2018
Data sporządzenia 2018-07-02

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wstępne wyniki finansowe za rok 2017 kwartał V kończący się 31 marca 2018 r. oraz zmiana umowy znaczącej

Treść Raportu

Zarząd Spółki Harper Hygienics SA („Spółka”) przekazuje wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za kwartał V 2017 roku kończący się 31 marca 2018 r.

Skonsolidowane wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r.:

 

Kwota w mln PLN01.01.2018-31.03.201801.01.2017-31.03.2017Zmiana
Przychody ze sprzedaży 68,945,323,6
EBITDA1,5-2,43,9
Zysk(strata)netto-2,9-6,23,4

Spółka informuje, że przedstawione wstępne wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych, niezbadanych jeszcze danych finansowych za kwartał V kończący się 31 marca 2018 r.

Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzenia i w oparciu o założenie, że nie powstaną okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania niniejszych szacunków.

Spółka informuje, iż ostateczne wyniki finansowe za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018 r. zostaną przekazane w rocznym raporcie okresowym, który zostanie opublikowany 27 lipca 2018 r.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 25 czerwca 2018 r. zawarł z mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Oddział Korporacyjny Warszawa („Bank”) Aneks nr 4 do Umowy Kredytowej o kredyt inwestycyjny z dnia 23.06.2015 r. („Umowa znacząca”), dotyczący zmiany harmonogramu spłat rat kapitałowych. Zgodnie z podpisanym aneksem, Spółka w roku finansowym trwającym od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. dokona spłat rat kapitałowych na łączną kwotę 15,5 mln zł wobec 20,0 mln zł przed podpisaniem aneksu nr 4.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2018-07-02 Rafał Szczepkowski Prezes Zarządu Spółki
 2018-07-02Amit Tilani Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu