Raport bieżący nr 9/2019 
Data sporządzenia 2019-06-07

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Podanie do publicznej wiadomości programu naprawczego w związku zakwalifikowaniem akcji Emitenta do segmentu rynku regulowanego – LISTA ALERTÓW GPW

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w treści § 3 ust. 2 Uchwały nr 1378/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 2 grudnia 2013 r. (z póź. zm.), niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości raport naprawczy wskazujący działania Emitenta podejmowane w celu usunięcia przyczyn zakalikowania akcji Spółki do segmentu rynku regulowanego – LISTA ALERTÓW Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podstawa prawna

56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie publicznej

Załączniki

Projekt programu naprawczego

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2019-06-07 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu

 2019-06-07

Andrzej Kowalski Członek Zarządu