Raport bieżący nr. 22/2011
Data sporządzenia 2011-10-21

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Harper Hygienics S.A. („Harper Hygienics” lub „Spółka”) ze spółką Harper Trade sp. z o.o. („Harper Trade”).
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1493, ze zm.) – informacje bieżące i okresowe.

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy Spółki o planowanym połączeniu z Harper Trade.

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Harper Trade na Harper Hygienics. W wyniku połączenia Harper Trade przestanie istnieć.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 29 lipca 2011 r. i opublikowanym w dniu 12 sierpnia 2011 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 156 (3769) poz. 10591. Plan Połączenia opublikowany został także jako załącznik do raportu bieżącego nr 16/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. oraz raportu bieżącego nr 17/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że następujące dokumenty:
 
1. Plan Połączenia wraz z załącznikami:

a) projektem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Harper Trade o połączeniu,
b) projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Harper Hygienics o połączeniu spółek,
c) projektem zmian statutu Harper Hygienics,
d) ustaleniem wartości majątku Harper Trade na dzień 30 czerwca 2011 r.,
e) oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Harper Trade sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2011 r.,
f) oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Harper Hygienics sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2011 r.

2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządu z działalności Harper Hygienics za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

3. Sprawozdania finansowe i sprawozdania zarządu z działalności Harper Trade za cały okres prowadzonej działalności.

4. Sprawozdania zarządów Harper Hygienics oraz Harper Trade sporządzone dla celów połączenia.

5. Opinia biegłego z badania Planu Połączenia.

zwane dalej „Dokumentami Połączeniowymi”, są dostępne do wglądu akcjonariuszy Spółki w lokalu Zarządu Spółki w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 34, od dnia 7 października 2011 r. do dnia poprzedzającego dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w porządku obrad którego przewidziane jest podjęcie uchwały w sprawie połączenia z Harper Trade, to znaczy do dnia 9 listopada 2011 r. Dokumenty Połączeniowe dostępne są w dniach roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9.00 do 16.00.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Załączniki

 Plik  Opis

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 07-10-2011 Robert Neymann Prezes Zarządu
 07-10-2011 Agnieszka Masłowska Dyrektor finansowy/Członek Zarządu