Raport bieżący nr. 19/2011
Data sporządzenia 2011-09-29

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia spółki Harper Hygienics S.A. („Spółka”) ze spółką Harper Trade sp. z o.o. („Harper Trade”).
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1493, ze zm.) – informacje bieżące i okresowe.

Treść Raportu

 Zarząd Spółki w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 16/2011 z dnia 29 lipca 2011 r., a także raportu bieżącego nr 17/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r. przekazuje, sporządzoną zgodnie z wymogami art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych, pisemną opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania planu połączenia Spółki (spółka przejmująca) z Harper Trade (spółka przejmowana). Biegły rewident w swojej opinii stwierdził, że plan połączenia został sporządzony poprawnie i rzetelnie.

Opinia biegłego rewidenta stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 13 w zw. z § 19 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Załączniki

 Plik  Opis
Opinia

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 29-09-2011 Robert Neymann Prezes Zarządu
 29-09-2011 Agnieszka Masłowska Dyrektor finansowy/Członek Zarządu