Raport bieżący nr. 03/2011
Data sporządzenia 2011-01-12

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (dalej Spółka) informuje, iż w dniu 11 stycznia 2011 roku otrzymał zawiadomienie od Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK S.A. o zmianie ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących Aviva Otwartemu Funduszowi Emerytalnemu Aviva BZ WBK (dalej Akcjonariusz).

Zgodnie z przekazaną informacją, w wyniku transakcji zbycia akcji Spółki zawartych w dniu 30 grudnia 2010 roku, udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ obniżeniu poniżej 5,00 %. 

Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 3 stycznia 2011roku Akcjonariusz posiadał 2.558.900 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) sztuk akcji Spółki (5,00 % udziału w kapitale zakładowym) uprawniających do 2.558.900 (słownie: dwóch milionów pięćset pięćdziesięciu ośmiu tysięcy dziewięciuset) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (5,00% udziału w ogólnej liczbie głosów). 

Obecnie Akcjonariusz posiada 2.552.900 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset) sztuk akcji Spółki (4,99 % udziału w kapitale zakładowym) uprawniających do 2.552.900 (słownie: dwóch milionów pięćset pięćdziesięciu dwóch tysięcy dziewięciuset) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (4,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów).


Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz i spółkach publicznych.

Załączniki

 Plik  Opis

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 12-01-2011  Robert Neymann  Prezes Zarządu
 12-01-2011  Rafał Walendzik  Dyrektor Sprzedaży / Członek Zarządu