Raport bieżący nr. 16/2010
Data sporządzenia 2010-09-09

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. informuje, że w dniu 9 września 2010 r. otrzymał informację, iż Pan Jakub Chechelski złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej spółki Harper Hygienics S.A. z dniem 15 września 2010 r. Pan Jakub Chechelski decyzję złożenia rezygnacji umotywował względami osobistymi.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 09-09-2010  Robert Neymann  Prezes Zarządu
 09-09-2010 Grzegorz Świderski  Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu