Raport bieżący nr. 06/2011
Data sporządzenia 2011-01-31

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Spółki Harper Hygienics S.A. (dalej Spółka) podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku:

1. Raporty okresowe za 2010 rok:

- raport roczny za rok 2010 – 21 marca 2011r.
- skonsolidowany raport roczny za rok 2010 – 21 marca 2011r.

2. Raporty okresowe za 2011 rok:

- skonsolidowany raport za I kwartał 2011 roku – 13 maja 2011r.
- skonsolidowany raport półroczny za 2011 rok – 31 sierpnia 2011r.
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 rok – 14 listopada 2011r.

Jednocześnie Spółka informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2010r. oraz skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2011r.

Zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych, Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna:

§ 103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Załączniki

 Plik  Opis

 


Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 31-01-2011  Robert Neymann  Prezes Zarządu
 31-01-2011  Rafał Walendzik  Dyrektor Sprzedaży / Członek Zarządu