Raport bieżący nr. 13/2012
Data sporządzenia 2012-04-26

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu


Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał uchwałę Rady Nadzorczej podjętą w dniu 24 kwietnia 2012 r. w trybie pisemnym zgodnie z ust. 9.11 Statutu Spółki w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 
Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględnia zmiany Statutu wprowadzone uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz zmiany Statutu Spółki przekazaną do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 4/2012 z dnia 14 marca 2012.
Dotychczasowa treść  § 5.1 Statutu Spółki:
„5.1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi PLN 511.700 (pięćset jedenaście tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na 51.170.000 (pięćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda, o numerach od A00000001 do A51170000.”
Nowa treść § 5.1 Statutu Spółki

„5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 636.700 (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset) złotych i dzieli się na 63.670.000 (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, w tym:
5.1.1. 51.170.000 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) grosz każda, oraz
5.1.2. 12.500.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) grosz każda.”

Zmiany Statutu wejdą w życie z chwilą ich rejestracji przez Sąd Rejestrowy.
Tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 38 ust.1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Załączniki

 Plik  Opis
 Tekst jednolity statutu

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
26-04-2012 Robert Neymann Prezes Zarządu
26-04-2012 Agnieszka Masłowska Dyrektor finansowy/Członek Zarządu