Raport bieżący nr. 23/2011
Data sporządzenia 2011-11-10

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics S.A. w dniu 10 listopada 2011 roku
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 10 listopada 2011 roku. 


Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis
Uchwały podjęte przez NWZA dn. 10.11.2011.pdf

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 10-11-2011 Robert Neymann Prezes Zarządu
 10-11-2011 Agnieszka Masłowska Dyrektor finansowy/Członek Zarządu