Raport bieżący nr. 14/2011
Data sporządzenia 2011-07-25

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics S.A. w dniu 25 lipca 2011 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 25 lipca 2011 roku. 
 
Podstawa prawna przekazania raportu:
 § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Załączniki

 Plik  Opis
Uchwały  Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics S.A. w dniu 25 lipca 2011 roku.

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 25-07-2011  Robert Neymann Prezes Zarządu
 25-07-2011 Agnieszka Masłowska  Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu