Raport bieżący nr. 25/2010
Data sporządzenia 2010-10-15

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Ustanowienie hipoteki kaucyjnej na aktywach o znacznej wartości 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (dalej Spółka) informuje, iż w dniu 14 października 2010 roku otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych o dokonaniu w dniu 5 października 2010 roku wpisu hipoteki umownej kaucyjnej na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do Spółki, położonej przy ul. Sosnkowskiego 34 w Mińsku Mazowieckim stanowiącej działki ewidencyjne nr 2614/14, 2614/25, 2614/27, przysługującemu Spółce do maksymalnej kwoty 45 mln zł (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych) na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Bank) celem zabezpieczenia spłaty kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę zadłużenia Spółki.

Hipoteka zabezpiecza spłatę wierzytelności Banku w kwocie maksymalnej do 30 mln zł. wobec Spółki i spółki Harper Trade sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zobowiązanych jako dłużnicy solidarni z tytułu kredytu udostępnionego na mocy umowy kredytowej z dnia 19 lipca 2007 roku, zmienionej umową kredytową z dnia 15 maja 2009 roku. Wyżej wymieniona umowa kredytowa została szczegółowo opisana w punkcie 3.2.8 Prospektu Emisyjnego.
Hipoteka ma równe pierwszeństwo z hipotekami kaucyjnymi wpisanymi pod numerami 5,6,7,8,9 i 10.

Wartość ewidencyjna przedmiotu zabezpieczenia w księgach rachunkowych Spółki na dzień 30.06.2010 roku, zgodnie ze śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, wynosiła 14.040,7 tys. zł.

Ustanowiona hipoteka przewyższa równowartość 1.000.000 euro, przeliczonej wg kursu średniego NBP, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest wartość nieruchomości przekraczająca 10 % skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. i Spółką nie występują powiązania kapitałowe i osobowe.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 15-10-2010  Robert Neymann  Prezes Zarządu
 15-10-2010  Grzegorz Świderski  Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu