Raport bieżący nr. 17/2011
Data sporządzenia 2011-08-02

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 16/2011 dotyczącego podjęcia decyzji o zamiarze połączenia Harper Hygienics S.A. z Harper Trade Sp. z o.o.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka”) dokonuje uzupełnienia raportu bieżącego nr 16/2011 z dnia 29.07.2011 roku - podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Harper Hygienics S.A. z Harper Trade Sp. z o.o.


Poniżej Spółka dołącza dodatkowe załączniki, o których mowa w art. 499 § 2 kodeksu spółek handlowych:

- oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki,
- oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Harper Trade sp. z o.o.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 13 w zw. z § 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259, ze zm.),

Załączniki

 Plik  Opis
oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki,
oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Harper Trade sp. z o.o.

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 02-08-2011 Arkadiusz Citków Dyrektor marketingu/Członek Zarządu
 02-08-2011 Rafał Walendzik Dyrektor Sprzedaży/Członek Zarządu