Raport bieżący nr. 17/2010
Data sporządzenia 2010-09-10

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad NWZ, na żądanie akcjonariusza.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. (Spółka) informuje o zmianach w
porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics S.A. zwołanego na dzień 30 września 2010 r. zgodnie z raportem bieżącym Spółki nr 12/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 roku.

Uzupełniona jednolita treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wraz z porządkiem obrad oraz projektami uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 września 2010 r. został zmieniony i uzupełniony w następujący sposób:

zmienia się treść uchwały nr 2 z dotychczasowej na następującą:


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 23 sierpnia 2010 roku w raporcie bieżącym nr 12/2010 oraz na stronie internetowej www.cleanic.pl., ze zmianami wynikającymi z uzupełnień opublikowanych w dniu 10 września 2010 roku na stronie internetowej i w raporcie bieżącym nr 17/2010.


Dotychczasowy punkt 7 porządku obrad - Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
staje się punktem 9 porządku obrad oraz

dodaje się następujące punkty porządku obrad:

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.
8. Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

orazPodstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis
Projekty uchwal NWZA na dzien 30.09.2010 po zmianie
Ogłoszenie Zarządu spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.09.2010 po zmianie.pdf

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 10-09-2010  Rafał Walendzik Dyrektor Sprzedaży/Członek Zarządu
 10-09-2010 Grzegorz Świderski  Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu