Raport bieżący nr. 23/2012
Data sporządzenia 2012-05-29

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A.
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – Walne Zgromadzenie - lista powyżej 5 %

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 22 maja 2012 roku:
Akcjonariusz: Central European Cotton Holdings Limited
Liczba akcji: 38.170.000
Liczba głosów: 38.170.000
Procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 100%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 59,94%


Całkowita ilość akcji i głosów uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w dniu 22 maja 2012 roku wyniosła 38.170.000 i stanowiła 59,94% ogólnej liczby akcji i głosów wynikających z akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 63.670.000 akcji (z tym, że w chwili ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu oraz w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu liczba akcji i głosów wynosiła 51.170.000).

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz i spółkach publicznych.

Załączniki

 Plik  Opis

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 29-05-2012 Robert Neymann Prezes Zarządu
 29-05-2012 Agnieszka Masłowska Dyrektor finansowy/Członek Zarządu