Raport bieżący nr. 15/2010
Data sporządzenia 2010-09-07

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zmiana Statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 września 2010 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, mocą którego z dniem 23 sierpnia 2010 roku dokonano rejestracji zmiany statutu Spółki w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2010 roku w związku z przyjęciem Programu Motywacyjnego dla Członków Kadry Kierowniczej Grupy Harper Hygienics na lata 2011-2014 (o czym Spółka informowała w pkt 20 prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 czerwca 2010 roku, ze zmianami wynikającymi z aneksu nr 1 udostępnionego w dniu 6 lipca 2010 roku).
Wskazanie zarejestrowanej zmiany Statutu wraz z uwzględniającym ją tekstem jednolitym Statutu, zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 9 i § 15 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis
HH_raport_zmiana statutu_warunkowe podwyższenie kapitału

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 07-09-2010  Robert Neymann  Prezes Zarządu
 07-09-2010 Grzegorz Świderski  Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu