Raport bieżący nr. 24/2010
Data sporządzenia 2010-10-15

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2010 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (dalej Spółka) informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2010 roku, o którym informował w raporcie bieżącym nr 14/2010 z dnia 24 sierpnia 2010r w sprawie terminów publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2010.

Pierwotnym terminem publikacji wspomnianego raportu był 12 listopada 2010 roku.
Nowy termin publikacji w/w raportu to 15 listopada 2010 roku.Podstawa prawna:
§ 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 15-10-2010  Robert Neymann  Prezes Zarządu
 15-10-2010  Grzegorz Świderski  Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu