Raport bieżący nr. 11/2011
Data sporządzenia 2011-05-25

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu


Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka”) oświadcza, że dnia 25.05.2011 podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powołano do składu Rady Nadzorczej:

Panią Agnieszkę Świergiel – powołaną na Członka Rady Nadzorczej uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z dnia 25 maja 2011. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pani Agnieszka Świergiel złożyła oświadczenie że:

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkrecyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jako członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis
Życiorys Zawodowy - Agnieszka Świergiel

 

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 26-05-2011  Robert Neymann  Prezes Zarządu
 26-05-2011  Agnieszka Masłowska  Dyrektor finansowy / Członek Zarządu