Raport bieżący nr. 13/2011
Data sporządzenia 2011-06-29

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.

Podstawa prawna

art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 25 lipca 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 10:00 w Warszawie, w lokalu doradcy Spółki ds. IR, firmy CC Group Sp. z o.o. przy ul. Zielnej 41/43.
W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 1 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis
Ogłoszenie Zarządu spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna o zwołaniu NWZ 25 07 2011
projekty uchwał

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 29-06-2011  Agnieszka Masłowska  Dyrektor finansowy/Członek Zarządu
 29-06-2011  Arkadiusz Citków  Dyrektor marketingu/Członek Zarządu