23.08.2010

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.

Zarząd spółki publicznej Harper Hygienics S.A. (Spółka, Emitent) działając stosownie do art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 38 ust.1 pkt. 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych zwołuje na dzień 30 września 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 11:00 w Warszawie, w lokalu doradcy Spółki ds. IR, firmy CC Group Sp. z o.o., przy ul. Zielnej 41/43.

Dokumenty związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A.: