Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.

 

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie art. 395 § 1 oraz 399 § 1 w zw. z art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, a także ustępu 10.3 Statutu Emitenta zwołuje na dzień 30 września 2019 r., na godz. 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Emitenta – Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.

Dokumenty związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A.