11.05.2016

Zwołanie Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.

 

Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2013, poz.1030 t. j.) („KSH”), a także ustępu 10.3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 15 czerwca 2016 r., na godz. 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie firmy CC Group sp. z o.o., przy ul. Marszałkowskiej 89.

Dokumenty związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A.