Raport bieżący nr 01/2015
Data sporządzenia 2015-01-08

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Spółki Harper Hygienics S.A. (dalej Spółka) podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku:

 1. Raporty okresowe za 2014 r.:
  1. raport roczny za rok 2014 - 20 marca 2015 r.;
  2. skonsolidowany raport roczny za rok 2014 - 20 marca 2015 r.
 2. Raporty okresowe za 2015 r.:
  1. skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2015 r. - 15 maja 2015 r.;
  2. skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2015 r. - 31 sierpnia 2015 r.;
  3. skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2015 r. - 13 listopada 2015 r.

Jednocześnie zgodnie z § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…),Spółka informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2014 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2015 r.

Zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna:

§ 103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

ZałącznikiInformacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 08-01-2015 Robert Neymann Prezes Zarządu
 08-01-2015 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu