Raport bieżący nr 19/2015
Data sporządzenia 2015-07-08

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Ustanowienie hipoteki umownej na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 03/2014 z dnia 26 marca 2014 roku, raportu bieżącego nr 04/2014 z dnia 28 marca 2014 roku, raportu bieżącego nr 10/2015 z dnia 27 maja 2015 roku, raportu bieżącego nr 11/2015 z dnia 29 maja 2015 roku, informuje, iż w dniu 7 lipca 2015 roku, Emitent otrzymał zawiadomienie Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, Wydział V Ksiąg Wieczystych o dokonaniu w dniu 26 czerwca 2015 roku wpisu hipoteki umownej w wysokości 22.500.000 złotych, na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 3,6569 ha, położonej w Mińsku Mazowieckim oznaczonej działkami ewidencyjnymi nr 2680/1 i nr 2614/38 ujawnionej w księdze wieczystej KW nr SI1M/00106128/1, będącej własnością Skarbu Państwa („Hipoteka”). Hipoteka została ustanowiona na zabezpieczenie istniejących i przyszłych wierzytelności wynikających z emisji odsetkowych, zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 15.000.000 złotych, o przydziale których Emitent informował raportem bieżącym 11/2015. Hipoteka została ustanowiona na rzecz administratora hipoteki WS Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Administrator hipoteki będzie działał w imieniu własnym, lecz na rachunek obligatariuszy. Hipoteka jest jedyną hipoteką wpisaną w księdze wieczystej obciążonej nią nieruchomości.

Wartość rynkowa nieruchomości oszacowana na podstawie wyceny biegłego Romualda Gromulskiego (Nr upr. 1504) oraz Tomasza Bielińskiego (Nr upr. 2743) z dnia 25 stycznia 2014 r., której aktualność została potwierdzona przez rzeczoznawców sporządzających wycenę w dniu 25 marca 2015 roku wynosi 22.800.000 złotych.

Pomiędzy Spółką, osobami nią zarządzającymi lub nadzorującymi a WS Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie lub osobami nią zarządzającymi, nie występują żadne powiązania.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, iż nieruchomość, na której ustanowiono hipotekę spełnia kryterium aktywów o znacznej wartości, określone w § 2 ust. 1 pkt. 45 lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, gdyż stanowi ona, co najmniej 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna

§5 ust 1 pkt 1 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku z późn. zm. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączniki
Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
08-07-2015 Robert Neymann Prezes Zarządu
08-07-2015 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu