Raport bieżący nr 26/2017
Data sporządzenia 2017-03-21

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Rejestracja zmian w Statucie Spółki Harper Hygienics S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 21 marca 2017 r. powziął wiadomość o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu w przedmiocie zarejestrowania zmian ustępu 10.11;10.13.22 oraz dodanie w ustępie 10.13 Statutu ustępu 10.13.23 Postanowieniem z dnia 06 marca 2017 r., wynikających z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lutego 2017 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Harper Hygienics S.A.

Zakres wprowadzonych zmian w Statucie Spółki obejmuje:

Dotychczasowe brzmienie ustępu 10.11 Statutu Spółki:
„10.11 Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.”

Nowe brzmienie ustępu 10.11 Statutu Spółki:
„10.11 Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Uchwała Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ustępie 10.13.22 poniżej, zapada większością trzech czwartych głosów.”

Dotychczasowe brzmienie ustępu 10.13.22 Statutu Spółki:
„10.13.22 inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu.”

Nowe brzmienie ustępu 10.13.22 Statutu Spółki:
„10.13.22 wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki pod firmą ANV Sp. z o.o. oraz wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie praw przemysłowych, znaków towarowych i przemysłowych spółki pod firmą ANV Sp. z o.o. oraz wyrażenie zgody na jakąkolwiek zmianę kapitału zakładowego spółki pod firmą ANV Sp. z o.o. oraz wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie udziałów spółki pod firmą ANV Sp. z o.o.;”

Dodanie w ust. 10.13 Statutu Spółki ust. 10.13.23 w następującym brzmieniu:
„10.13.23 inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu.”

Treść zawiadomienia Spółka przedstawia w załączeniu.

Podstawa prawna

§ 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Tekst jednolity Statutu Spółki

Treść zawiadomienia

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2017-03-21 Jacek Kalinowski Dyrektor Operacyjny/Członek Zarządu
 2017-03-21 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu