Raport bieżący nr 29/2018
Data sporządzenia 2018-12-18

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wybór biegłego rewidenta

Treść Raportu

Zarząd HARPER HYGIENICS S.A. (dalej Spółka), informuje, iż w dniu 17 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza HARPER HYGIENICS S.A. działając na podstawie pkt 9.17.19 Statutu Spółki – po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu - wybrała Strategia Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wiejskiej 12A, wpisaną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3246, jako podmiot uprawniony do dokonania badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Harper Hygnienics S.A. za rok obrotowy kończący się 31 marca 2019 r. oraz 31 marca 2020 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. za rok obrotowy kończący się 31 marca 2019 r. oraz 31 marca 2020 roku oraz na przegląd śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za okresy 01.04.2018-30.09.2018 oraz 01.04.2019-30.09.2019.

Umowa z audytorem zostanie zawarta na okres wykonania ww. usług.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
2018-12-18 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
2018-12-18 Amit Tilani Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu