Raport bieżący nr 30/2018
Data sporządzenia 2018-12-27

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Informacja akcjonariusza o zmianie w znacznym pakiecie akcji Emitenta

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 27 grudnia 2018 roku zapoznał się z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1639 ze zm.) od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającego w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych – QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ oraz Acer Aggressive FIZ (dalej „FUNDUSZE”), że w wyniku transakcji zbycia akcji w dniu 19 grudnia 2018 r., FUNDUSZE zmniejszyły udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce z 6 919 728 głosów, co stanowiło 10,87 % kapitału zakładowego Spółki, osiągając w chwili obecnej 10,23 % kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 6 510 628 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia Spółka przedstawia w załączeniu.

Podstawa prawna

Art. 70 ust. 1 Ustawy ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1639 ze zm.).

Załączniki

Zawiadomienie

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
2018-12-27 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
2018-12-27 Amit Tilani Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu