Raport bieżący nr 5/2018
Data sporządzenia 2018-05-18

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd HARPER HYGIENICS S.A. (dalej Spółka), wskazując, iż rok obrotowy Spółki rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2018 r., podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018:

  • Raport roczny za rok obrotowy 2018, trwający od 1.04.2018 r. do 31.03.2019 – publikacja 29 lipca 2019
  • Raport półroczny za rok obrotowy 2018 – publikacja 28 grudnia 2018Raporty kwartalne w roku obrotowym 2018:

  1. Za I kwartał roku obrotowego – publikacja 27 sierpnia 2018
  2. Za III kwartał roku obrotowego – publikacja 25 lutego 2019
Podstawa prawna

§ 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Z 2018 r. poz 757).

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
2018-05-18 Rafał Szczepkowski Prezes Zarządu Spółki
2018-05-18 Jacek Kalinowski Dyrektor Operacyjny/Członek Zarządu
2018-05-18 Anit TilaniDyrektor Finansowy/Członek Zarządu