Raport bieżący nr 7/2019 
Data sporządzenia 2019-05-10

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zmiana postanowień umowy pożyczki udzielonej Emitentowi

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. informuje, iż dniu 31.03.2019 Spółka zawarła z SIA „ICOTTON” Aneks nr 1 do umowy pożyczki z dnia 15.03.2017, o zawarciu której Zarząd informował w treści raportu bieżącego nr 15/2017 z dnia 15.03.2017. Na podstawie powyższego aneksu SIA „ICOTTON” zobowiązała się do udzielenia Spółce pożyczki w łącznej kwocie 18.000.000,00 zł. Kwota powyższej pożyczki ma zostać wypłacona Spółce w czterech transzach: 1) 3.500.000,00 zł do dnia 30.04.2019; 2) 3.500.000,00 zł do dnia 28.06.2019; 3) 3.500.000,00 zł do dnia 30.09.2019; 4) 7.500.000,00 zł do dnia 31.12.2019. Termin spłaty pożyczki strony określiły na dzień 31.03.2025. Wejście w życie Aneksu nr 1 zostało uzależnione od udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą Spółki na zawarcie powyższego aneksu. Następnie, w dniu 25.04.2019 Spółka zawarła z SIA „ICOTTON” Aneks nr 2 do umowy pożyczki z dnia 15.03.2017, na podstawie którego strony postanowiły przedłużyć termin spłaty pożyczki do dnia 30.04.2025. Wejście w życie Aneksu nr 2 zostało uzależnione od udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą Spółki na zawarcie powyższego aneksu.

Zarząd Harper Hygienics S.A. informuje, iż w dniu 7.05.2019 Rada Nadzorcza Harper Hygienics S.A. podjęła uchwałę w przedmiocie udzielenia Zarządowi Spółki zgody na zawarcie Aneksu nr 1 i Aneksu nr 2 do umowy pożyczki z dnia 15.03.2017. Wobec podjęcia powyższej uchwały, spełniły się wszystkie warunki, od których uzależnione było wejście w życie Aneksu nr 1 i Aneksu nr 2 do umowy pożyczki z dnia 15.03.2017, a tym samym opisywane powyżej zmiany stały się wiążące dla stron umowy. Pozostałe warunki pożyczki, o których Zarząd Harper Hygienics S.A. informował w treści raportu bieżącego nr 15/2017 z dnia 15.03.2017 pozostały niezmienione.

Podstawa prawna

ART. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2019-05-10 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu
 2019-05-10 Andrzej Kowalski Członek Zarządu