Raport bieżący nr. 26/2012
Data sporządzenia 2012-07-04

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Rejestracja akcji serii D w KDPW
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka),  w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2012 z dnia 24 maja 2012 r., informuje, iż zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z dnia 11 czerwca 2012 roku, w dniu 13 czerwca 2012 roku w Krajowym Depozycie pod kodem "PLHRPHG00031" nastąpiła rejestracja 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, wprowadzonych do obrotu giełdowego na rynku podstawowym na postawie uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 530/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. (raport bieżący nr 24/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r.)
Podstawę rejestracji stanowi uchwała Zarządu KDPW nr 375/12 z dnia 24 maja 2012 r.

Podstawa prawna:

§ 34 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 04-07-2012 Rafał Walendzik Dyrektor Sprzedaży/Członek Zarządu
 04-07-2012 Agnieszka Masłowska Dyrektor finansowy/Członek Zarządu