Raport bieżący nr 4/2014
Data sporządzenia 2014-03-28

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zakończenie subskrypcji i przydział zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2014 z dnia 26 marca 2014 r. dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A ("Obligacje"), niniejszym informuje, że w dniu 27 marca 2014 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie dojścia emisji do skutku oraz dokonania przydziału Obligacji ("Uchwała").

Zgodnie z treścią Uchwały Zarząd Spółki dokonał przydziału 15.000 Obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych).

Szczegółowe informacje o emisji Obligacji, Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 3/2014 z dnia 26 marca 2014 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu.

ZałącznikiInformacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 28-03-2014 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu
 28-03-2014 Rafał Walendzik Dyrektor Komercyjny / Członek Zarządu