Raport bieżący nr 11/2015
Data sporządzenia 2015-05-29

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Korekta warunków emisji obligacji serii B. Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii B

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść Raportu
 1. Dojście do skutku emisji obligacji serii B:

  Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 29 maja 2015 r. doszła do skutku emisja 15.000 sztuk, zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 złotych każda („Obligacje”), o której Emitent informował raportem bieżącym nr 06/2015 z dnia 25 maja 2015 r. Emitent dokonał przydziału Obligacji na mocy uchwały nr 3 Zarządu Emitenta z dnia 29 maja 2015 r. W wyniku przeprowadzonej emisji, objętych zostało 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) sztuk Obligacji serii B na okaziciela, odsetkowych, zabezpieczonych, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych).

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków na restrukturyzację finansowania polegającą na zwiększeniu finansowania długo i średnioterminowego, przy jednoczesnym zmniejszaniu finansowania krótkoterminowego.

 2. Zmiana warunków emisji obligacji serii B:

  Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że na mocy Uchwały Zarządu Emitenta nr 2 z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie korekty warunków emisji obligacji serii B oraz na podstawie porozumienia zawartego przez Emitenta z jedynym nabywcą Obligacji, dokonano korekty warunków emisji Obligacji, w zakresie wysokości ustanowienia zabezpieczenia Obligacji w ten sposób, iż:
  1. zgodnie z korektą warunków emisji Obligacji Emitent zobowiązany będzie do ustanowienia zabezpieczenia Obligacji w formie ustanowienia hipoteki na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości (dalej jako „Hipoteka”) gruntowej zabudowanej o powierzchni 3,6569 ha, położonej w Mińsku Mazowieckim oznaczonej działkami ewidencyjnymi nr 2680/1 i nr 2614/38 ujawnionej w księdze wieczystej KW nr SI 1M/00106128/1 (dalej jako „Nieruchomość”),
  2. Hipoteka na Nieruchomości zostanie ustanowiona na miejscu drugim przez Emitenta wraz z przyznaniem roszczenia o przeniesienie wpisu na opróżnione pierwsze miejsce hipoteczne,
  3. Hipoteka zostanie ustanowiona do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 22.500.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) złotych tj. 150% wartości nominalnej minimalnej wymaganej liczby objętych Obligacji.

Jednocześnie dokonano korekty podanej w warunkach emisji Obligacji informacji w przedmiocie wysokości sumy zabezpieczenia hipoteki na Nieruchomości ustanowionej na pierwszym miejscu hipotecznym, zabezpieczającą wierzytelność obligatariuszy z tytułu obligacji serii A wyemitowanych przez Emitenta na postawie uchwały nr 1 zarządu Emitenta z dnia 25 marca 2014 roku. Hipoteka, o której mowa w zdaniu poprzedzającym została ustanowiona do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 22.500.000,00 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) złotych.

Szczegółowe informacje o pozostałych warunkach emisji Obligacji Emitent przekazał w raporcie bieżącym nr 06/2015 z dnia 25 maja 2015 r., skorygowanym następnie treścią raportu bieżącego nr 07/2016.

Treść podjętych uchwał Emitent publikuje w załączniku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączniki
 Plik  Opis
Uchwala_nr_2_29-05-2015.pdf  Uchwała nr 2
Uchwala_nr_3_29-05-2015.pdf  Uchwała nr 3
Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
29-05-2015 Rafał Walendzik Dyrektor Komercyjny / Członek Zarządu
29-05-2015 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy / Członek Zarządu