Raport bieżący nr 17/2016
Data sporządzenia 2016-06-16

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję przez Akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2016 r. na podstawie ust. 9.4 w zw. z ust. 9.2.1. Statutu Spółki Akcjonariusz – Central European Cotton Holdings LTD z siedzibą w Dublinie, będący podmiotem zależnym od Polish Enterprise Fund V L.P., spółki stanu Delaware z siedzibą w USA, powołał do składu Rady Nadzorczej Spółki następujących Członków Rady Nadzorczej:

  1. Michal Rusiecki - powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki; 
  2. Mateusz Grochowicz -powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki;
  3. Mirosław Stachowicz - powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki;
  4. Agnieszka Świergiel - powierzając jej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki, Spółka przekazuje w załączeniu.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, stanowiącymi załącznik, wyżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Wyżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej nie są również wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna

§ 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Załączniki

Michal Rusiecki - CV
Michal Rusiecki - Oświadczenie

Mateusz Grochowicz - CV
Mateusz Grochowicz - Oświadczenie

Mirosław Stachowicz - CV
Mirosław Stachowicz - Oświadczenie

Agnieszka Świergiel - CV
Agnieszka Świergiel - Oświadczenie

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 16-06-2016 Robert Neymann Prezes Zarządu
 16-06-2016 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu