Raport bieżący nr 33/2017
Data sporządzenia 2017-06-27

Skrócona nazwa emitenta

HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 77 ust 7 oraz w trybie, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna

Art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.)

Treść Raportu

Treść raportu: Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2017 r. otrzymał zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 77 ust. 7 oraz w trybie, o którym mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.) („Ustawa”) spółki SIA „iCotton” („iCotton”), że w wyniku zakończenia dniu 23 czerwca 2017 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez iCotton w dniu 18 maja 2016 r. („Wezwanie;”) iCotton osiągnął 66% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Z przesłanego zawiadomienia wynika, że:

  1. przed rozpoczęciem Wezwania, iCotton posiadał pośrednio, poprzez spółkę Radville Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000637359 („Radville”), podmiot w 100% zależny od iCotton, 38.170.000 akcji Spółki, stanowiących 59,95% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 59,95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. iCotton nie posiadał akcji Spółki uprawniających do głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki ani bezpośrednio, ani poprzez żaden inny podmiot zależny niż Radville. Podmiot dominujący wobec iCotton – Pan Maralbek Gabdsattarov – również nie posiadał akcji Spółki uprawniających do głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki;
  2. w wyniku Wezwania iCotton nabył bezpośrednio 3.852.200 akcji, stanowiących 6,05% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 3.852.200 głosów reprezentujących 6,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  3. po zakończeniu Wezwania łącznie iCotton wraz z Radville posiadają 42.022.200 akcji Spółki, stanowiących 66% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 42.022.200 głosów reprezentujących 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
  4. iCotton, ani żaden z jego podmiotów zależnych, w tym Radville, ani podmiot dominujący nie są stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy;
  5. iCotton nie jest stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu;
  6. iCotton nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy;
  7. iCotton nie posiada również instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy.Treść zawiadomienia Spółka przedstawia w załączeniu.

Podstawa prawna

Art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.) 

Załączniki

Załącznik

Informacja o podmiociePODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 2017-06-27 Jacek Kalinowski Dyrektor Operacyjny/Członek Zarządu
 2017-06-27 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu