Raport bieżący nr. 25/2012
Data sporządzenia 2012-06-13

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Całkowite koszty emisji akcji serii D
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (dalej Spółka) w uzupełnieniu raportu bieżącego
nr 15/2012 z dnia 7 maja 2012 roku informuje o średnim koszcie przeprowadzenia oferty sprzedaży akcji serii D, przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego sprzedażą.

Ostateczny koszt przeprowadzenia oferty sprzedaży 12.500.000 akcji serii D wynosi 781 895,03 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych i trzy grosze):

- przygotowanie i przeprowadzenie oferty -  384.300,00 zł
- wynagrodzenia subemitentów - 0,00 zł
- sporządzenie prospektu emisyjnego,
  z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 272.595,03 zł
- promocja oferty – 125.000,00 zł

Średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną akcję serii D wynosi: 0,06 zł (słownie: sześć groszy).

Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Zgodnie z postanowieniami MSR 1 oraz MSR 32, rozliczenie kosztów emisji Akcji Serii D w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.


Podstawa prawna:
§ 33 ust. 1 pkt 12 i 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 13-06-2012 Robert Neymann Prezes Zarządu
 13-06-2012 Agnieszka Masłowska Dyrektor finansowy/Członek Zarządu