Raport bieżący nr. 06/2010
Data sporządzenia 2010-07-21

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Asymilacja akcji Harper Hygienics S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka”) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 712/2010 z dnia 21.07.2010 roku postanowił:

1)  wprowadzić z dniem 23.07.2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 51.170.000 (pięćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Harper Hygienics S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLHRPHG00023”;

2)  notować akcje spółki Harper Hygienics S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „HARPER” i oznaczeniem „HRP”.

oraz ustalił dzień 23.07.2010 roku jako datę pierwszego notowania papierów wartościowych Spółki.


Podstawa prawna:
§34 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

 Plik  Opis
 Brak załącznika

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 21-07-2010  Grzegorz Świderski  Dyrektor finansowy/Członek Zarządu
 21-07-2010  Robert Neymann  Prezes Zarządu