Oświadczenie w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW

Spółka: Harper Hygienics Spółka Akcyjna

Numer: 01/2011

Data: 2011-04-22

Typy rynków: CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany

Temat: Uchwała Rady Nadzorczej w przedmiocie przyjęcia w Spółce Dobrych Praktyk Spółek Notowanym na GPW

Zarząd Spółki Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) w nawiązaniu do oświadczenia w sprawie stosowania Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW przekazanego za pomocą systemu EBI raportem numer 1/2010 w dniu 19 lipca 2010 roku informuje, że w dniu 21 kwietnia 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach 2010, z wyjątkiem praktyk wskazanych w punktach:

- I.1 - zdanie ostatnie ?Spółka powinna umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej.

- IV.10. - "Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,

3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia."

Spółka nie deklaruje stosowania powyższych zasad wyłącznie ze względu na brak możliwości technicznych do ich stosowania w chwili obecnej. Jednocześnie Spółka informuje, iż podejmie wszelkie starania celem zakupu potrzebnego sprzętu, a także podejmie rozmowy z podmiotami świadczącymi tego typu usługi

Prezes zarządu