Oświadczenie w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW

Zarząd spółki pod firmą Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"), działając na podstawie § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A,. przekazuje do publicznej wiadomości o stosowaniu przez Emitenta zasad zawartych w Załączniku do Uchwały  Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 maja 2010 r."Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW? (dalej jako "Dobre Praktyki 2010").

W dniu 23 marca 2010 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu oświadczenia Spółki o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, określonych w dokumencie ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW? (stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady GPW z dnia 4 lipca 2007 roku, dalej jako "Dobre Praktyki 2007") oraz zwrócił się do Rady Nadzorczej Spółki o zatwierdzenie powyższego projektu zgodnie z uprawnieniem Rady Nadzorczej określonym w § 9.17.24 a statutu Emitenta. W dniu 26 marca 2010 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o zatwierdzeniu przedmiotowego projektu oświadczenia.

W dniu 12 kwietnia 2010 roku Zarząd podpisał oświadczenie o treści zgodnej z projektem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. Oświadczenie stwierdza, że Spółka zamierza, nie później niż od dnia uzyskania dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW stosować wszystkie zasady ładu korporacyjnego, zawarte w dokumencie Dobre Praktyki 2007. Aktualnie w Spółce znajdują zastosowanie zasady ładu korporacyjnego zawarte w następujących częściach tego dokumentu: części I ust. 6, ust. 5 i ust. 7, części II ust. 4, części III ust. 1 pkt. 1) i 3), ust. 2-6 oraz części IV ust. 8.

Na dzień złożenia niniejszego oświadczenia Spółka podtrzymuje deklarację stosowania wszystkich zasad ładu korporacyjnego, zawartych w Dobrych Praktykach 2007, a nie zmienionych w Dobrych Praktykach 2010. Szczegółowe oświadczenie w powyższym zakresie stanowi Załącznik do niniejszego raportu. W odniesieniu do Dobrych Praktyk 2010 wskazanych w punktach  I.1., I.5, I.9., II.1, II.2., II.3., II.8, IV.9, IV.10 Spółka nie deklaruje stosowania powyższych zasad wyłącznie ze względu na brak formalnej uchwały Rady Nadzorczej w powyższym zakresie. Szczegółowe oświadczenie odnoszące się do powyżej wskazanych Zasad Dobrych Praktyk 2010 zostanie przekazane niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Radę Nadzorczą.

Załącznik