Raport bieżący nr. 33/2012
Data sporządzenia 2012-09-10

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w dniu 3 września 2012 r.
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – Walne Zgromadzenie - lista powyżej 5 %

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 3 września 2012 roku:
Akcjonariusz: Central European Cotton Holdings Limited
Liczba akcji: 38.170.000
Liczba głosów: 38.170.000
Procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 77,45%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 59,95%

Akcjonariusz: Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK
Liczba akcji: 3.000.000
Liczba głosów: 3.000.000
Procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 6,09%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,71 %

Reprezentowani przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
akcjonariusze:
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny,
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Selektywny,
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Łączna liczna akcji: 6.357.000
Łączna liczba głosów: 6.357.000
Procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu: 12,90%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 9,98 %

Całkowita ilość akcji i głosów uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Harper Hygienics S.A. w dniu 3 września 2012 roku wyniosła 49.282.772 i stanowiła 77,40% ogólnej liczby akcji i głosów wynikających z akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 63.670.000 akcji.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz i spółkach publicznych.

Załączniki

 Plik  Opis

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 10-09-2012 Robert Neymann Prezes Zarządu
 10-09-2012 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu