Raport bieżący nr. 35/2012
Data sporządzenia 2012-11-20

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Rejestracja zmian Statutu Spółki – tekst jednolity Statutu Spółki
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 19 listopada 2012 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego na mocy którego w dniu 8 listopada 2012 r. zostały zarejestrowane zmiany w Statucie Spółki przyjęte uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2012 r.
Poniżej Spółka przedstawia w/w zmiany Statutu:

Po ust. 4.1.20 Statutu dodaje się ustęp 4.1.21, który otrzymuje następujące brzmienie:
„produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych.”

Skreśla się w całości ust. 5.5.Statutu.

Dotychczasowa treść ust. 5.6.1 Statutu Spółki :
„na podstawie uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30
czerwca 2010 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
emisji akcji serii B Spółki, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa
poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii B, dematerializacji wszystkich akcji serii B i
ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmiany statutu Spółki w związku z warunkowym
podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie
więcej niż 21.320,80 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dwadzieścia i 80/100) złotych i dzieli
się na nie więcej niż 2.132.080 (dwa miliony sto trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt) akcji
zwykłych na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda;”

Nowa treść ust. 5.6.1 Statutu Spółki:
„na podstawie uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30
czerwca 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
emisji akcji serii B Spółki, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa
poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii B, dematerializacji wszystkich akcji serii B i
ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmiany statutu Spółki  w związku z warunkowym
podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki  oraz uchwały nr  6 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany postanowień
uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji serii B
Spółki, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w
odniesieniu do wszystkich akcji serii B, dematerializacji wszystkich akcji serii B i ubiegania
się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz zmiany statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału
zakładowego Spółki, warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 21.320,80
(dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dwadzieścia i 80/100) złotych i dzieli się na nie więcej
niż 2.132.080 (dwa miliony sto trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt) akcji zwykłych na
okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda;”.

Dotychczasowa treść ust. 5.6.2 Statutu Spółki:
„celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ustępie
5.6.1, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii „B” osobom uprawnionym będącym
posiadaczami warrantów subskrypcyjnych serii „A”, wyemitowanych przez Spółkę na
podstawie uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca
2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki oraz pozbawienia w
całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów
subskrypcyjnych serii A, w związku z wprowadzeniem Programu Motywacyjnego dla
Członków Kadry Kierowniczej Grupy Harper Hygienics na lata 2011-2014 zgodnie z uchwałą
Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie
wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014;”

Nowa treść ust. 5.6.2 Statutu Spółki:
„celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w
ustępie 5.6.1. jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii „B” osobom uprawnionym
będącym posiadaczami warrantów subskrypcyjnych  serii „A”, wyemitowanych przez
Spółkę na podstawie uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki oraz
pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa  poboru w odniesieniu do
wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego 29/45
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany postanowień
uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010
roku w  sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki oraz pozbawienia w
całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich
warrantów subskrypcyjnych serii A, w związku z wprowadzeniem Programu
Motywacyjnego dla Członków Kadry Kierowniczej Grupy Harper Hygienics na lata 2012-
2015 zgodnie z uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30
czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-
2014 oraz uchwałą Nr  4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia  3
września 2012 r. w sprawie zmiany postanowień Programu Motywacyjnego dla Członków
Kadry Kierowniczej Grupy Harper Hygienics na lata 2011-2014,  tj. zmiany postanowień
uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010
roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014;”

Dotychczasowa treść ust. 5.6.3 Statutu Spółki:
„posiadacze warrantów, o których mowa w ustępie 5.6.2, są uprawnieni do objęcia akcji serii
„B” w terminach i na zasadach określonych w uchwałach, o których mowa w ustępie 5.6.1 i
5.6.2, przy czym ostatnim terminem na objęcie akcji serii „B” jest dzień 31 grudnia 2018 roku.”

Nowa treść ust. 5.6.3 Statutu Spółki:
„posiadacze warrantów, o których mowa w ustępie 5.6.2, są uprawnieni do objęcia akcji
serii „B” w terminach i na zasadach określonych w uchwałach, o których mowa w ustępie
5.6.1 i 5.6.2, przy czym ostatnim terminem na objęcie akcji serii „B” jest dzień 31 grudnia
2019 roku.”

Dotychczasowa treść ust. 9.17.15 Statutu Spółki:
„wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub
zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań nieprzewidzianych w Budżecie Spółki lub
Budżecie Grupy Kapitałowej zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu;”

Nowa treść ust. 9.17.15 Statutu Spółki:
„wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie
nieodpłatnych zobowiązań nieprzewidzianych w Budżecie Spółki lub Budżecie Grupy Kapitałowej
zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu  – jeżeli łączna wartość powyższych
rozporządzeń i zobowiązań przekroczy w danym roku obrotowym kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy
złotych);”

Dotychczasowa treść ust. 9.17.16 Statutu Spółki:
„wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę jakichkolwiek umów o czasie ich obowiązywania
wynoszącym ponad 1 (jeden) rok, których wypowiedzenie bądź zakończenie w jakikolwiek
inny sposób może być związane ze świadczeniem majątkowym na rzecz drugiej strony,
nieprzewidzianych w Budżecie Spółki lub Budżecie Grupy Kapitałowej zatwierdzonych
zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu; postanowień ustępu 9.17.16 nie stosuje się
do:
(i) umów o pracę bądź innych umów o podobnym charakterze  zawieranych z
pracownikami Spółki innymi niż członkowie Zarządu, chyba że postanowienia tych
umów przewidują zobowiązania Spółki do spełnienia określonych świadczeń na rzecz
pracownika po ustaniu stosunku pracy, a wartość tych zobowiązań przekracza kwotę
PLN 300.000 (trzysta tysięcy złotych);
(ii) umów zobowiązujących Spółkę do świadczenia lub świadczeń o wartości nie
przekraczającej PLN 1.000.000 (jeden milion złotych) zawartych z jednym podmiotem
bądź grupą podmiotów powiązanych w rozumieniu przepisów o rachunkowości; w
przypadku kilku transakcji zawartych z jednym podmiotem bądź grupą podmiotów
powiązanych w ciągu roku obrotowego ich łączna wartość podlega zsumowaniu;”

Nowa treść ust. 9.17.16 Statutu Spółki:
„wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę jakichkolwiek umów o czasie ich obowiązywania
wynoszącym ponad 1 (jeden) rok, których wypowiedzenie bądź zakończenie w jakikolwiek inny
sposób może być związane ze świadczeniem majątkowym na rzecz drugiej strony przewidzianym w
danej umowie, nieprzewidzianym w Budżecie Spółki lub Budżecie Grupy Kapitałowej zatwierdzonych
zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu  – jeżeli łączna wartość powyższych świadczeń
przekroczy w danym roku obrotowym kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych); postanowień ustępu
9.17.16 nie stosuje się do umów o pracę bądź innych umów o podobnym charakterze zawieranych z
pracownikami Spółki innymi niż członkowie Zarządu, chyba że postanowienia tych umów przewidują
zobowiązania Spółki do spełnienia określonych świadczeń na rzecz pracownika po ustaniu stosunku
pracy, a wartość tych zobowiązań przekracza kwotę PLN 300.000 (trzysta tysięcy złotych);”

Po ust. 9.17a Statutu Spółki dodaje się ust. 9.17b o następującej treści:
„Ilekroć mowa w ustępie 9.17 niniejszego Statutu o kwocie pieniężnej wyrażonej w złotych polskich
(PLN), należy przez nią rozumieć również wartości wyrażone w walutach obcych stanowiące
równowartość wskazanych kwot wyrażonych w złotych polskich (PLN) według średniego kursu
publikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia dokonania wydatku, zawarcia umowy lub
dokonania innej czynności prawnej.”

Po ust. 9.17b Statutu Spółki dodaje się ust. 9.17c o następującej treści:
„Ilekroć mowa w ustępie 9.17 niniejszego Statutu o Budżecie Spółki lub Budżecie Grupy Kapitałowej
powyższe pojęcia oznaczają również wszelkie dokumenty źródłowe stanowiące podstawę do
przygotowania zatwierdzonego Budżetu Spółki lub Budżetu Grupy Kapitałowej.”

Dotychczasowa treść ust. 14.1 Statutu Spółki:
„Zarząd sporządzi i przedstawi Radzie Nadzorczej roczny plan finansowy Spółki („Budżet
Spółki”) oraz roczny plan finansowy Grupy Kapitałowej („Budżet Grupy Kapitałowej”) na
następny rok obrotowy nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem roku
obrotowego, którego dotyczy. Zakres i układ Budżetu Spółki oraz Budżetu Grupy Kapitałowej
ustala Rada Nadzorcza. Budżet Spółki oraz Budżet Grupy Kapitałowej podlegają
zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą przed rozpoczęciem danego roku obrotowego.”

Nowa treść ust. 14.1 Statutu Spółki:
„Zarząd sporządzi i przedstawi Radzie Nadzorczej roczny plan finansowy Spółki („Budżet Spółki”)
oraz roczny plan finansowy Grupy Kapitałowej („Budżet Grupy Kapitałowej”) na następny rok
obrotowy nie później niż na 15 (piętnaście) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy.
Zakres i układ Budżetu Spółki oraz Budżetu Grupy Kapitałowej ustala Rada Nadzorcza. Budżet Spółki
oraz Budżet Grupy Kapitałowej podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą przed rozpoczęciem
danego roku obrotowego.”

Tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu ustalonym uchwałą nr 8 NWZ z dnia 3 września 2012 r., a obejmujący zmiany Statutu zarejestrowane wskazanym powyżej postanowieniem Sądu Rejestrowego, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 38 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 20-11-2012 Robert Neymann Prezes Zarządu
 20-11-2012 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu