Raport bieżący nr. 36/2012
Data sporządzenia 2012-12-11

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Zmiany umowy znaczącej
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Harper Hygienics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 grudnia 2012 r. została podpisana druga zmiana (ang. „amendment”) umowy znaczącej („Umowa”), ze spółką Teknoweb s.r.l. z siedzibą w Palazzo Pignano (Cremona), Włochy („TKW”), o której zawarciu informował raportem bieżącym
nr 9/2012 z dnia 27 marca 2012 r., zaś o jej pierwszej zmianie raportem bieżącym nr 27/2012 z dnia
18 lipca 2012 r.

Zmiana Umowy przewiduje dostarczenie na podstawie Umowy dodatkowych elementów,
w szczególności związanych z wentylacją Maszyny oraz hali produkcyjnej, co zwiększa łączną cenę płatną na podstawie umowy na rzecz TKW do kwoty 10.959.400 EUR. Po dokonanej zmianie Umowy zapłata ceny ma nastąpić w piętnastu częściach: (i) czterech płatnościach zaliczkowych; (ii) dziesięciu kolejnych płatnościach; oraz (iii) ostatniej płatności stanowiącej ostateczne rozliczenie Stron z tytułu ceny. W związku ze zmianą ceny ulegnie zwiększeniu kwota gwarancji bankowej ustanawianej przez TKW na zabezpieczenie roszczeń Spółki.

Zmiana Umowy określa szacunkowe koszty ponoszone przez Harper związane z zakupem surowców dla przeprowadzenia testów Maszyny we Włoszech na kwotę około 267.000 EUR.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

 Plik  Opis

Informacja o podmiocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis
 11-12-2012 Robert Neymann Prezes Zarządu
 11-12-2012 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu