Raport bieżący nr. 01/2013 
Data sporządzenia 2013-01-25

Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.

Temat

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu

Zarząd Spółki Harper Hygienics S.A. (dalej Spółka) podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku:

1. Raporty okresowe za 2012 r.:

- raport roczny za rok 2012 – 21 marca 2013 r.
- skonsolidowany raport roczny za rok 2012 – 21 marca 2013 r.

2. Raporty okresowe za 2013 r.:

- rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2013 r. – 15 maja 2013 r.
- rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 2013 r. – 30 sierpnia 2013 r.
- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 r. – 14 listopada 2013 r.

Jednocześnie Spółka informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2012 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2013 r.

Zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych, Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna:

§ 103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  
 25-01-2013 Robert Neymann Prezes Zarządu
 25-01-2013 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu